Gästrike Härdverkstad grundades 1965.

Sedan 2015 drivs företaget av Anders Hegnell.

Våra Policys:

Kvalitetspolicy                                           

 

Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring.

Vår verksamhet skall kännetecknas av stor flexibilitet.                 

                  

Vi skall vara problemlösare för våra kunder och upprätthålla hög

sakkunskap för rätt val av metod och teknik.

 

Dessutom skall vi kännetecknas av högt engagemang, 

leveranssäkerhet och hög servicenivå för långsiktig kundtrygghet.

 

Vi skall uppfylla kunders och myndigheters krav.


Miljöpolicy                                                         

 Gästrike Härdverkstad AB och varje medarbetare skall sträva mot att utföra sina arbetsuppgifter med en ständig strävan mot förbättring med låg miljöpåverkan.

 Detta innebär att vi ska

 

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring verksamhetens miljöfrågor
 • I möjligaste mån välja leverantörer som har ett påvisbart miljöarbete
 • Ständigt sträva efter förbättringar i miljöarbetet
 • Förebygga föroreningar genom att hushålla med resurser och verka för ett bättre miljötänkande vid utförande av våra tjänster
 • Uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav.
Arbetsmiljöpolicy

 Gästrike Härdverkstad AB ska förebygga skador och ohälsa på arbetet.

 

Vår grundsyn är:

 

 • att alla skall trivas och utvecklas på arbetet. Inom vår organisation accepterar vi ingen diskriminering vare sig det gäller, kön, sexuell läggning, handikapp eller etnisk tillhörighet eller annan form av kränkande särbehandling.

 

 • att vår arbetsmiljö skall vara ett verksamt instrument för att nå bättre service och den kvalitet som våra kunder kräver.

 

 • att arbeta för raka och öppna diskussionsforum mellan arbetsledning och medarbetare samt ett väl fungerande samarbete kring arbetsmiljöfrågor.

 

 • att våra medarbetare skall ha en arbetssituation som gör att de utanför vår organisation kan ha en meningsfull fritid.

 

Alla som är verksamma inom företaget har ett ansvar för att vår arbetsmiljöpolicy efterlevs.


Brandskyddspolicy                                                               

Allmänt

 

Det är viktigt att Gästrike Härdverkstad AB har ett bra brandskydd för att göra arbetsplatsen säker och trygg för personal, kunder, besökare och omgivningen.

 

 

För oss gäller:

 

Hos oss skall det bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete vilket innebär att det skall:

 

 • Finnas dokumenterat och kommunicerat brandskydd.

 

 • Genomföra regelbundna övningar för brandskydd och utrymning.

 

 • Rapportera avvikelser/tillbud.

 

 • Program är upprättade för att försäkra oss om att anställda och entreprenörer har kunskap om säkerhetsregler och rutiner. Vilket också inkludera, diskussioner kring olyckor och incidenter för att uppnå en kontinuerlig förbättring i säkerhetsfrågor.

 

 • Riskanalys, kontroll och revisionsprogram har implementerats för att minimera risken för olyckor, bränder och personskador vid vår verksamhet.

 

          All personal ska ha kännedom om förebyggande brandskydd, alarmering och utrymning samt kunskap om att ingripa vid ett nödläge.Tillbaka